ZALOGUJ ADMIN | COOKIES© L TEAM 2021

HIGHEST PASSABILITY

L Team Kraków

L TEAM Ośrodek Szkolenia Kierowców

(HOTEL LIPSK) I PIĘTRO

 

OS. ALBERTYŃSKIE 1-2

31-851, KRAKÓW

CO TO JEST NR PKK I JAK GO UZYSKAĆ?

 

PKK czyli inaczej Profil Kandydata na Kierowcę, jest to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.  Uzyskanie tego dokumentu jest bezpłatne. Czas oczekiwania: do 2 dni.

 

Każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz

z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

 

W Krakowie wnioski o wydanie PKK składamy w Wydziale Ewidencji Pojazdów i kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Punktów składania wniosków jest kilka, są  to:

 

 1. Odbiór dokumentów i złożenie wniosku:
  al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne
  stanowiska: 32 - 34 tel. 12-616-9106, tel. 12-616-9107.
 2. Złożenie wniosku:
  ul. Wielicka 28 a - stanowisko informacyjne, tel. 12-616-5756.
 3. Złożenie wniosku:
  os. Zgody 2 - pokój 104, tel. 12-616-8745.
 4. Złożenie wniosku w Punktach Obsługi Mieszkańców:
  Galeria Handlowa ul. Stawowa 61, lokal nr 157
  Galeria Handlowa ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G 26.

 

Uwaga! Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 155).

W celu uzyskania PKK można udzielić pełnomocnictwa.

 

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłatę za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA: OPŁATA SKARBOWA

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA)

 

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia (dostępny na miejscu lub do pobrania na stronie internetowej).
 2. Załączniki do wniosku:
  1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.
  2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
  3. Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
  4. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat.
  5. Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.
  6. Kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. W ww. przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego.
  7. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.